Deklaracja dostępności serwisu Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Deklaracja dostępności zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Deklaracja dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu, • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność. • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia:

Powody wyłączenia: • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Czech, adres poczty elektronicznej iwona.czech@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 63 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Puławach

Adres organu odwoławczego: Miejskie Przedszkole Nr 7 ul. C.K. Norwida 30 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: mp7@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 63 90

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach zlokalizowane jest przy ul. C.K. Norwida 30 (kod pocztowy: 24-100).  Przedszkole stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku dla rodziców i interesantów znajduje się   bezpośrednio od strony ulicy C.K. Norwida.  Aby wejść do przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, za którą znajduje się szeroki chodnik wyłożony kostką brukową, a następnie 3 stopnie schodów oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.  Po prawej stronie od drzwi, na wysokości ok. 150 cm. znajduje się dzwonek, którym należy zasygnalizować potrzebę kontaktu z pracownikami przedszkola. Sale dziecięce znajdują się na dwóch poziomach: parterze i I piętrze. Chcąc wejść na I piętro należy pokonać 5 schodów, następnie 10 schodów i kolejne 5 schodów połączonych półpiętrem. Szatnie dzieci znajdują się na parterze.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przedszkole posiada drugie wejście boczne, wyposażone w podjazd ( dostępne tylko dla pracowników kuchni). Aby wejść do przedszkola od strony kuchni należy pokonać  4  schody. 

Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki,  ogród przedszkolny oraz zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku.

 

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Na parkingu, znajdującym się na placu gospodarczym od strony  kuchni  brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Przedszkole nie posiada  pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

 

Informacje dodatkowe

Kontakt z przedszkolem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 63 90 lub numerem 81 458 6390 
 • mailowy: e-mail: mp7@um.pulawy.pl
 • listowny na adres: Miejskie przedszkole Nr 7,  ul. C.K. Norwida 30, 24-100 Puławy

 

Powrót na początek strony