Historia

25 marca 1965 roku przyjęto dokumentację budowy przedszkola czterooddziałowego na osiedlu Kaniowczyków w Puławach. Nasze przedszkole – Przedszkole Nr 7 przed 35 laty nazywane Państwowym – rozpoczęło swoją działalność 23 stycznia 1968 roku w piętrowym budynku przeznaczonym na przedszkole czterooddziałowe. Oprócz czterech sal zajęć z łazienkami dla dzieci i schowkami na leżaki, koce i pościel znajdowała się: sala gimnastyczna, kuchnia z magazynem żywnościowym, szatnia, kancelaria, gabinet lekarski, pokój nauczycielski i personelu obsługowego, biblioteka. W części piwnicznej znajdowały się: pralnia, kotłownia, skład opału, magazyn ziemniaków, owoców i warzyw, boks na kiszonki, pomieszczenia gospodarcze.

Pierwszym kierownikiem przedszkola została pani Jadwiga Duma. Kierowała całokształtem pracy wychowawczo – dydaktycznej od 1968 Kierowała całokształtem pracy wychowawczo – dydaktycznej od 1968 roku do 1976 roku. Pierwsze grono pedagogiczne stanowiły: Pani Teresa Wawrzycka, Alina Grzesiak, Anna Grzywacz, Bronisława Ćwikła, Marta Ognik, Maria Podymkowska.
Z pracowników obsługi do dziś w naszej pamięci pozostały: Aniela Kuszyk, Wiesława Kowalska, śp. Aleksandra Walasik, śp. Lonia Kosińska, Józefa Krasucka, śp.Genowefa Jóźwicka, Marta Wojtkowiak, Genowefa Zdunek, śp. Stanisława Kędra.
Przystąpiono do urządzania i wyposażenia przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Odbywało się to stopniowo i z wielkim trudem.

Sukcesywnie doposażono także przedszkole w meble, sprzęt i pomoce. Dzięki wysiłkom kierowniczki, personelu, rodziców, Zakładu Opiekuńczego przybywało więcej zabawek, organizowano bibliotekę przedszkola zakupując książki dla dzieci i literaturę pedagogiczną. Przedszkole nabierało właściwego wyglądu i po kilku latach osiągnęło wysoki standard. Był to bowiem budynek typowy dla celów wychowania przedszkolnego. Stanowił też element infrastruktury pobliskiego osiedla.
W latach 70 – tych najważniejszą sprawą była konieczność uznania wychowania przedszkolnego jako pierwszego szczebla w systemie oświaty. Są to lata w których w Puławach wzrastała liczba dzieci ubiegających się o miejsce w przedszkolu (od 151 w 1968 roku w czterech oddziałach do 178 w 1975 roku). Było to następstwem napływu do miasta dużej liczby młodych osób chcących podjąć pracę w nowoczesnych Zakładach Azotowych. W związku z zaistniałą sytuacją w Przedszkolu Nr 7 – 1 września 1975 roku uruchomiono V oddział adaptując na jego potrzeby salę gimnastyczną. W 1976 roku było już 197 dzieci.
W związku ze wzrastającą w dalszym ciągu liczbą dzieci – 1 września 1981 roku przy Przedszkolu Nr 7 zostały otwarte dwa ogniska dla sześciolatków, które mieściły się w wynajętym lokalu KMPiK przy ulicy Dzierżyńskiego 25. Ogniska te pracowały 4,5 godz. w ciągu dnia i funkcjonowały do czerwca 1986 roku. W 1983 roku otworzono dwa kolejne oddziały dla dzieci sześcioletnich, które mieściły się w budynku PPBO na osiedlu Górna Niwa.

Aby ułatwić pracę dyrektora utworzono stanowisko wicedyrektora, które między innymi pełniły: Wiesława Woś, Marta Ognik, Jadwiga Socha. W roku 1989 etat ten zlikwidowano z uwagi na liczbę oddziałów, która zmniejszyła się do pięciu.
Rok 1990 to moment przejęcia placówek przedszkolnych przez gminę miasto Puławy . Przez wiele lat istniał paradoks braku miejsc dla dzieci w placówkach przedszkolnych w stosunku do potrzeb, zaś sytuacja roku 1990 radykalnie zmieniła ten stan rzeczy. Znacznie zmniejszyła się liczebność dzieci, co spowodowane było dużym niżem demograficznym. W wyniku powyższego decyzją samorządu zlikwidowano niektóre placówki w naszym mieście. Między innymi w 1991 roku zostało zlikwidowane Przedszkole Nr 19 i wówczas część personelu z tej placówki znalazło zatrudnienie w naszym przedszkolu (5 nauczycielek i 4 osoby z obsługi). Poprzez takie działania zmianie uległa struktura, już wtedy Miejskiego Przedszkola Nr 7, bowiem zyskało ono filię umieszczoną w budynku Żłobka przy ulicy Mickiewicza. W latach 1992 – 1994 w przedszkolu mieściło się 7 oddziałów. Natomiast od 1994 roku do chwili obecnej przedszkole liczy 5 oddziałów.

Lata 90-te to trudny okres zarówno dla naszej jak i innych placówek w mieście (inny sposób finansowania przedszkoli, reorganizacje i ciągłe obawy przed likwidacją placówki z różnych powodów). W trudnych latach transformacji ustrojowej placówką kierowała Pani Teresa Wrzesińska, która stanowisko to objęła w 1976 r. Właściwy poziom kultury organizacyjnej jaki prezentowała zapewniał sprawne kierowanie i zarządzanie przedszkolem. Wszystkie działania Pani Wrzesińskiej sprowadzały się do zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków w zapewnieniu ich potrzeb ogólnorozwojowych. Podstawę stanowiła dobra atmosfera pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu współdziałaniu wszystkich pracowników. Pani dyrektor Teresa Wrzesińska w 1997 r. przeszła na emeryturę.

W tym też roku w drodze konkursu dyrektorem zostaje Pani Iwona Czech, nauczycielka pracująca w Przedszkolu Nr 7 od 1984 r. Pani Iwona Czech sprawuje swoją funkcję trzecią kadencję.

W ciągu ostatnich lat Przedszkole zmieniło swój wizerunek. W latach 1998-2001 przeprowadzono kapitalny remont (wymiana instalacji c.o., wod.-kan., remont dachu, tarasu, modernizacja kuchni z wydzieleniem boksu z punktem wodnym do obróbki warzyw, częściowa wymiana ogrodzenia, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych). W przyszłości w rozwoju infrastruktury zakłada się: modernizację wejścia głównego i bocznego. W etapie końcowym planuje się prace elewacyjne budynku oraz wymianę stolarki okiennej. Naszym mankamentem jest także brak sali gimnastycznej, co jest dużym obciążeniem w pracy z dziećmi w zakresie wychowania zdrowotnego oraz sal na zajęcia dodatkowe.

Wnętrze przedszkola stało się kolorowe i atrakcyjne, odnowiono sale zajęć, które wyposażono w nowe stoliki i krzesełka, kąciki przyrody oraz w nowe zabawki i coraz ciekawsze pomoce dydaktyczne. W wyniku wykonanych remontów przedszkole zmieniło swoje oblicze, podwyższając tym samym standardy bytowe dzieci.

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony