Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 Cel ogólny:

 • włączanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 Cele szczegółowe:

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • przekazywanie informacji na temat wyników obserwacji pedagogicznych dzieci oraz diagnoz 6-latków,
 • współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
Forma współpracy  Sposób realizacji  Termin

1. Zebrania z rodzicami    

Zebranie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego:

 •  zapoznanie się z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z salą, szatnią, półeczkami dla dzieci,
 • przedstawienie programu adaptacyjnego dla dzieci na ostatnie dni sierpnia,
 • przedstawienie Ramowego Rozkładu Dnia,
 • przekazanie dobrych rad na dobry początek roku przedszkolnego.

 Program adaptacyjny

 • spotkania z dziećmi i rodzicami w przedszkolu,
 • wspólne zabawy w sali.

 Spotkanie organizacyjne

 • zapoznanie rodziców z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie przedszkola w związku z reżimem epidemiologicznym, Statutem Przedszkola, Koncepcja Pracy Przedszkola, Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu, rozkładem dnia w przedszkolu, zestawem programów realizowanych w przedszkolu.

 Spotkania grupowe z rodzicami:

 • zapoznanie rodziców z systemem motywacyjnym w grupie,
 • wybór w tajnych wyborach przedstawicieli  do Rady Rodziców – trójki oddziałowe,
 • uzupełnienie przez rodziców oświadczeń w sprawie:

- dokumentów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z Covid – 19,

- odbierania dzieci z przedszkola,

- udziału w zajęciach dodatkowych,

- zgody na organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- wykorzystania wizerunku dziecka  i prac plastycznych.

 • badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
 • zapoznanie z wynikami obserwacji wstępnych, śródrocznych, końcowych prowadzonych przez nauczycieli (wszystkie gr.) oraz diagnozy wstępnej i końcowej (gr.V),
 • omawianie osiągnięć dydaktycznych wychowanków,
 • omawianie spraw bieżących.

VI.2021

(gr. I, II)

 

 

 

 

VIII.2021

(gr. I, II)

 

 

IX.2021

(wszystkie grupy)

 

 

 

wg harmonogramu

2. Kontakty indywidualne

 • rozmowy indywidualne dotyczące osiągnięć dzieci oraz wspólne rozwiązywanie występujących problemów wychowawczych,
 • pomoc rodzicom w kontaktach z instytucjami/ specjalistami współpracującymi z przedszkolem: logopedą, psychologiem, poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

wg potrzeb

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

Prowadzenie zajęć otwartych w ciągu roku:

 • zapoznanie rodziców z metodami i formami pracy z dzieckiem
 • umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci oraz prezentowanie ich wiedzy i umiejętności,
 • czynne uczestnictwo rodziców w zajęciach,
 • dostarczanie możliwości współpracy z dzieckiem,
 • zacieśnianie więzi emocjonalnej.

wg harmonogramu

4. Pedagogizacja rodziców

 • wywieszanie comiesięcznej tematyki pracy z dziećmi oraz zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych,
 • zamieszczanie tekstów piosenek i wierszy jakich aktualnie uczą się dzieci.

na bieżąco

5. Strona internetowa przedszkola, System iPrzedszkole, Messenger

 • informowanie rodziców o wydarzeniach z życia przedszkola, umieszczane zdjęć dokumentujących ciekawe zdarzenia z życia grupy,
 • redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń, zaproszeń na uroczystości, informacji dotyczących  grupy,
 • kontakt z rodzicami za pomocą komunikatorów internetowych.

na bieżąco

6. Wystawy prac plastycznych

 wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z:

 • wytworami prac dzieci,
 • różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • umiejętnościami plastycznymi ich dzieci,

na bieżąco

7. Uroczystości  i wycieczki przedszkolne

 Pomoc rodziców przy organizacji uroczystości i spotkań o charakterze rodzinnym:

 • Dzień Chłopaka
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Święto Pluszowego Misia
 • Andrzejki
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkanie opłatkowe, kolędowanie
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Wiosny
 • Święto flagi
 • Dzień Mamy i Taty
 • Wycieczka do Magicznych Ogrodów
 • Zakończenie roku szkolnego

cały rok

8. Zaangażowanie rodziców do działań podejmowanych w placówce

 • zaopatrzenie dzieci w pomoce do zajęć plastycznych,
 • wzbogacanie kącika przyrodniczego (owoce warzywa, okazy przyrodnicze),
 • zaangażowanie się rodziców w przygotowanie prezentów mikołajkowych,
 • przygotowanie przez rodziców prezentów z okazji Dnia Dziecka,
 • przygotowanie przez rodziców poczęstunku na uroczystości przedszkolne,
 • pomoc w przygotowaniu rekwizytów do  uroczystości,
 • przygotowanie strojów na uroczystości przedszkolne
 • pomoc rodziców w przygotowaniu dzieci do konkursów,
 • włączanie rodziców w realizację kampanii Cała Polska czyta dzieciom poprzez przynoszenie do czytania w przedszkolu pozycji książkowych z zasobów domowych, a także uczestnictwo w czytaniu rodziców dzieciom w przedszkolu,
 • wzbogacanie bazy materialnej,
 • pomoc w pozyskiwaniu sponsorów,
 • udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola:

- „Góra Grosza”,

- „zbieranie korków”,

- zbieranie zużytych baterii.

wg potrzeb

 

 

XII.2021

VI.2022

 

 

wg potrzeb

 

 

 

cały rok

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony