Opłaty

Zasady odpłatności za przedszkole

UCHWAŁA NR XL/439/13

RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 punkt 1 litera a i punkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, dla których jest organem prowadzącym, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia się w godzinach od godziny   800 do godziny 1300.

§ 2.

1. Ustala się odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Puławy publicznych przedszkolach ustala się w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć           w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Miasto Puławy świadczeń określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

§ 4.

1. Dla rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym opłaty o których mowa w § 2 ulegają zmniejszeniu:

1. za drugie dziecko z rodziny – o 30%,

2. za trzecie dziecko z rodziny – o 50%, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa z § 2 rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej czworo dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym za czwarte i kolejne dziecko z rodziny, z zastrzeżeniem ust.4.

3.Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa z § 2 rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym jeżeli korzystają z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia.

5. Zmniejszona opłata, o której mowa w ust. 1 przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Dyrektor placówki poinformowany został o uprawnieniu do ulgi.

§ 5.

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Puławy dla dzieci korzystających z oddziałów przedszkolnych w tych szkołach.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 7.

Traci moc uchwała XXXVI/392/13 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 styczna 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy  

Zbigniew Śliwiński

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony