Organizacja pracy

6.00 –   8.00  Integracja zespołu dziecięcego – wprowadzenie nastroju do zabawy i działań edukacyjnych w ciągu całego dnia. Zabawy kierowane i swobodne w kącikach tematycznych wg pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualna, kontakty z rodzicami.

8.00 –  8.30  Ćwiczenia ogólnorozwojowe (organizowane indywidualnie lub w małych zespołach) sprzyjające rozwijaniu zdolności i uzdolnień dzieci oraz prowadzeniu pracy kompensacyjno- wyrównawczej,  działania nakierowane  na prowadzenie  obserwacji pedagogicznej. Ćwiczenia poranne.

8.30 –   9.00     Czynności organizacyjne – czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów,  wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Śniadanie. Celebrowanie posiłku.

9.00 – 10.00      Projektowanie sytuacji edukacyjnych stymulujących kompetencje poznawcze, społeczno - emocjonalne i ruchowe dzieci. Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania  przedszkolnego, zajęcia w porannym kręgu i kącikach zabawowo – zadaniowych.

  • zabawy dydaktyczne, badawcze, matematyczne,
  • tańce i zabawy integracyjne oraz animacyjne,
  • twórcza działalność dziecka, ekspresja ruchowa, literacka, plastyczna i muzyczna,
  • zagadki, scenki rodzajowe, gry stymulacyjne i sytuacyjne, zabawy tematyczne, ćwiczenia i zabawy  ruchowe,

10.00 – 11.00      Zabawy dowolne dzieci wg własnych pomysłów przy niewielkim udziale nauczyciela. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Rozmowy indywidualne.

11.00 – 12.00      Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu. Aktywne działania w środowisku naturalnym, zabawy ruchowe i gry terenowe z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz naturalnych przeszkód. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie  w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

12.00 – 12.30      Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne i samoobsługowe. Obiad – wpajanie zasad dobrego wychowania.

12.30 – 13.00      Przygotowanie do odpoczynku – wyciszenie grupy. Muzykoterapia, bajkoterapia, relaksacja.

13.00 -14.15      Odpoczynek  – relaks bierny: oddział I,  II

Zajęcia grupowe i indywidualne - tworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu własnych możliwości.  Organizowanie zabaw swobodnych i gier dla dzieci. Dodatkowe działania edukacyjne ( kompensacyjne, wyrównawcze, stymulacyjne) wg potrzeb w oparciu o  uzyskane wyniki diagnozy pedagogicznej. Zajęcia dodatkowe (według życzenia rodziców).

14.15 – 14.30     Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 16.00     Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci - zabawy konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych  zespołach, prace  porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, rozmowy indywidualne. Rrozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony