Współpraca ze środowiskiem

Organizujemy szeroką współpracę z wieloma instytucjami środowiska lokalnego.

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

w roku szkolnym 2022/2023

Cel współpracy:

 • integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym,
 • wspieranie działalności przedszkola,
 • integracja oddziaływań wychowawczych,
 • wspomaganie rozwoju dziecka, poszerzanie wiedzy o świecie,
 • kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw,
 • promowanie wartości wychowania przedszkolnego, osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli,
 • kształtowanie poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
PARTNER SPOSÓB REALIZACJI ODDZIAŁ TERMIN

 

Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) 

 • udział wychowanków w organizowanych przez przedszkola i szkoły konkursach i przeglądach,
 • zapoznanie dzieci ze szkołą,
 • udział dzieci w lekcjach pokazowych w szkole,
 • integracja środowiska rówieśniczego.

I, II, III, IV, V

cały rok
Młodzieżowy Dom Kultury  w Puławach
 • udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych przez MDK,
 • udział wychowanków w konkursach organizowanych przez MDK,
 • współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci.
I, II, III, IV, V cały rok
POK Dom Chemika
 • udział dzieci w przeglądach, konkursach i festiwalach.

I,II,III,IV,V

cały rok
Urząd Miasta
 • udział dzieci w akcjach i konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta,
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych, sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez przedszkole,
 • promocja przedszkola na stronach internetowych miasta.
I,II,III,IV,V cały rok
Powiatowa Komenda Policji
 • zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta,
 • pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę,
 • sprawdzanie stanu technicznego autokarów.
I,II,III,IV,V

wg potrzeb

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki,
 • wyjście i zwiedzanie siedziby Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach,
 • zapraszanie strażaków do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem strażaka.
I,II,III,IV,V wg potrzeb
PCDZN
 • systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach – podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy,
 • wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy.

I,II,III,IV,V

cały rok
MOPS
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy,
 • zgłaszanie niepokojących sytuacji dotyczących dziecka jego rodziny.
I,II,III,IV,V wg potrzeb
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • pomoc dzieciom przejawiającym trudności
  w nauce,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki,
 • pomoc rodzicom i dzieciom w adaptacji do warunków przedszkolnych,
 • zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach
  i szkoleniach organizowanych przez poradnię (umieszczanie ogłoszeń z poradni na tablicy dla rodziców i stronie internetowej).
I,II,III,IV,V wg potrzeb
Instytucje kulturalne
 • organizacja na terenie przedszkola cyklicznych spotkań ze sztuką - spektakle teatralne, koncerty muzyczne dla dzieci,
 • umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu,
 • uwrażliwienie na sztukę.

I,II,III,IV,V

cały rok
Media
 • zapraszanie na uroczystości i imprezy przedszkolne,
 • zamieszczanie informacji o działaniach przedszkola w lokalnych mediach.

I,II,III,IV,V

wg potrzeb
Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe
 • zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody (strażnik miejski, pielęgniarką, lekarzem, ratownikiem medycznym, leśnikiem),
 • pozyskiwanie środków rzeczownych na rzecz przedszkola i organizację różnych imprez.

I,II,III,IV,V

cały rok
Instytucje lokalne i krajowe
 • współpraca z instytucjami lokalnymi, krajowymi
  i międzynarodowymi poprzez udział w akcjach, projektach, programach konkursach: „Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Marsz Nadziei”,
 • działania na rzecz rozwoju i wychowania dziecka,
 • działania na rzecz środowiska, człowieka i najbliższego otoczenia.

I,II,III,IV,V

cały rok
Biblioteka Miejska w Puławach
 • udział w zajęciach czytelniczych,
 • udział w konkursach.

I,II,III,IV,V

cały rok
Froebel.pl
 • podjęcie działań w celu zdobycia certyfikatu Grupa Froeblowska,
 • udział w kursach, szkoleniach, webinarach i konferencjach,
 • realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Dzieci programują”.

II,III,

L.Dąbrowska

M.Maron

M.Markiewicz
cały rok
Kino Sybilla
 • wyjścia na spektakle i seanse filmowe.
I,II,III,IV,V cały rok

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony